Dum. iul. 14th, 2024

Condiții de acordare

Ca să primești ajutor de încălzire primul lucru care trebuie să-l faci este să afli dacă caloriferul tău este încălzit de centrala ta sau cea de cartier, asta dacă mai ai calorifer sau te încălzești cu teracotă sau aparat de aer condiționat etc. În traducere, trebuie să realizezi dacă temperatura din casa ta e dată după furnalul centralei de cartier sau de sistemul propriu de incălzire.
1 Dacă caloriferul tău devine fierbinte după programul centralei de cartier atunci , lunar , în buzunar nu trebuie să ai mai mult de 786 lei membru de familie ( zgribulit) iar dacă ai boala singurătății ai voie să ai în buzunar ( nu trebuie două) maxim 1082 lei;
2 Cazul dorit, de a a avea controlul asupra temperaturii din casa ta, adică nu ești captiv în sistemul centralizat, ești considerat ”fost baron” și trebuie să ai un buget lunar per capita sau solo de maxim 750 lei;

De reținut că la stabilirea ”membrilor de familie” pot intra și persoane cu care încă nu aveți un ”grad de rudenie” dar care-și împart soarta în același spațiu cu dumneavoastră și încă mai sunt înscrise în cartea imobilului ( a se uza mai ales în asociațiile de proprietari).

Prin persoană lovită de boala singurătății ( singur cuc) se înțelege o persoană care are minim 18 ani și cu dezlegare de 16 ani ( vezi art. 40 din Legea nr. 287/2009) care trăiește oficial ca pădurarul în pădure sau ca Robinson Crusoe , desigur în acte ( cartea imobilului).

În cazul în care te-ai gândit să faci un ”ban cinstit” și să te declari singur în mai multe locuințe ( singur în mai multe case) trebuie să ști:
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz, de reşedinţă a acestora, locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi unde sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.”

Mai jos veți vedea hățișul legii și dacă veți izbândi.

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se calculează în funcţie de compensarea stabilită în condiţiile prezentei legi (suma procentului de compensare din bugetul de stat şi procentul de compensare din bugetul local) ca procent din valoarea facturii calculată prin înmulţirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.

Ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar.

Modul de calcul al ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Ajutorul efectiv= (Cps + Cpl) x Cid x PL
Cps = reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat
Cp l= reprezintă compensarea procentuală din bugetul local
Cid= reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în Gcal
PL = reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor

Ajutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL
Cps = reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat
Cp l= reprezintă compensarea procentuală din bugetul local
CLmed = reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură (vezi tabelul de mai jos)
PL = reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor

Limitele de venituri şi procentul de compensare stabilit pentru familiile care utilizează energie termică pentru încălzirea locuinţei

Limite de venituri (lei) Compensare energie termică (%)
< 155 90%
155,1 – 210 80%
210,1 – 260 70%
260,1 – 310 60%
310,1 – 355 50%
355,1 – 425 40%
425,1 – 480 30%
480,1 – 540 20%
540,1 – 615 10%
615,1 – 786 5%

Limitele de venituri şi procentul de compensare stabilit pentru persoanele singure care utilizează energie termică pentru încălzirea locuinţei

Limite de venituri (lei) Compensare energie termică (%)
< 155 100%
155,1 – 210 90%
210,1 – 260 80%
260,1 – 310 70%
310,1 – 355 60%
355,1 – 425 50%
425,1 – 480 40%
480,1 – 540 30%
540,1 – 615 20%
615,1 – 786 15%
786,1 – 1082 10%

Limitele de venituri şi cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri sau energie electrică

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei) VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 262
155,1 210 290
210,1 260 150
260,1 310 120
310,1 355 90
355,1 425 70
425,1 480 45
480,1 540 35
540,1 750 20

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei) VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 54
155,1 210 48
210,1 260 44
260,1 310 39
310,1 355 34
355,1 425 30
425,1 480 26
480,1 540 20
540,1 750 20

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei) VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 240
155,1 210 216
210,1 260 192
260,1 310 168
310,1 355 144
355,1 425 120
425,1 480 96
480,1 540 72
540,1 750 20

Condiţii de acordare
(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia precum şi dovada spaţiului locativ;
(2) Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:
a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
c) fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;
d) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanţă şi de creşă, norma de hrană);
e) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
f) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
g) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.;
h) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);
i) Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul);
j) Pentru elevi – Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ;
k) Declaraţia unică pentru anul 2019 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru atestarea veniturilor impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoane fizice autorizate;
l) Adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi solicitanţii majori;
m) Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere;
n) Persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2019, dar care la momentul depunerii cererii au Contractul de muncă încetat vor depune o fotocopie a acestuia;
o) Titularii cererilor, Persoane singure care nu realizează venituri vor prezenta o dovadă (ex. facturi utilităţi, etc.) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
p) Pentru persoanele care deţin depozite bancare, adeverinţă de la unităţile bancare din care să rezulte valoarea acestora
q) Fiecare cerere va fi însoţită de Declaraţia privind depozitele bancare.

În cazul în care, din familii sunt persoane absente temporar (ex. sunt plecate la muncă în străinătate) acestea nu se vor lua în calcul la stabilirea numărului de membri ai familiei, însă solicitantul ajutorului are obligaţia înscrierii în cerere a sumelor primite de la aceste persoane, ca sprijin material pentru membrii familiei rămaşi în ţară. Sumele vor fi înscrise la Cap.5 din cerere, Tabel venituri – poz.78 – Alte venituri (inclusiv din arendă).

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii cu excepţia următoarelor venituri:

 • alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
 • bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (prin APIA), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
 • bursele școlare și sumele acordate în baza art.51 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioareiale
 • stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate,
 • sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare,
 • veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:
• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
• contractul de schimb de locuinţe;
• contractul (convenţia) de partaj voluntar;
• contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
• contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
• contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
• certificatul de moştenitor;
• hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
• autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
(4) În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.
(5) Datele înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la componenţa familei solicitante – numele şi prenumele acestora, codul de furnizor, precum şi numărul de camere branşate aferente locuinţei vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari prin eliberarea unei adeverinţe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip (prin semnătură şi ştampilă) de către asociaţiile de proprietari.

Solicită informații și sprijin la contact@lapensie.ro

(7) În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute (ANEXA NR.3)


LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

BUNURI IMOBILE

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală;

BUNURI MOBILE*

 1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

*) Aflate în stare de funcţionare

DEPOZITE BANCARE

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobânzii;

TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(8) Persoanele care au domiciliul stabil situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor, Certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din Registrul agricol. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

(9) Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul şi cartea de identitate a vehiculelor.

(10) Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor anexa, fotocopie, contractul încheiat cu furnizorul de gaze naturale.

(11) În cazul în care se solicită încălzirea locuinței cu energie electrică este necesară prezentarea procesului verbal de debranșare de la furnizarea energiei termice (fotocopie), contractul beneficiarului cu furnizorul de energie electrică şi ultima factură emisă de furnizor.

(12) În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

(13) Studenţii, până la vârsta de 26 de ani, întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia pot beneficia de ajutor cu următoarele condiţii:

 • studenţii fără loc de muncă care nu realizează venituri proprii vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate de către părinţi în luna anterioară depunerii cererii (Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanţă şi de creşă, norma de hrană, Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie), Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM, Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi membri familiei majori, iar pentru persoanele care sunt constituite în asociaţii familiale sau îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate – Declaraţia unică pentru anul 2019; Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind venituri impozabile;
 • studenţii fără loc de muncă, dar care realizează venituri din pensii de urmaş, activităţi independente, etc. vor prezenta documente justificative care atestă sursa şi valoarea venitului;
 • studenţii care realizează venituri salariale vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;
  Studenţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte componenţa familiei, cu corespondent fotocopii ale actelor de identitate (CI sau CN) ale membrilor familiei, pentru a se putea stabili venitul net pe membru de familie, venit care se va completa în Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la codul 78;
  În situaţia în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţia să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor,dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.
(14) Studenţii străini
 • studenţii străini care provin din ţări ale Uniunii Europene: vor prezenta o dovadă şi/sau declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, taxele de şcolarizare, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
 • studenţii care provin din ţări non U.E. vor prezenta dovada mijloacelor de întreţinere necesare obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.
  (15) Studenţii străini trebuie să anexeze la formularul Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere contractul de comodat sau de închiriere valabil pe toată perioada sezonului rece, permis de şedere (pt. studenţii nonUE şi membri de familie) / certificat de înregistrare (pt. studenţii UE) cu perioada de valabilitate care să acopere perioada sezonului rece (01.11.2019 – 31.03.2020), adeverinţă de la Facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă – tipul şi cuantumul acesteia, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri pe teritoriul României şi adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru studenţii străini proveniţi din ţările membre UE se va lua în considerare ca şi venit lunar suma de 142 lei (cuantumul ajutorului social pt. o persoană), iar pentru studenţii străini proveniţi din ţări non UE se i-a în considerare ca şi venit lunar suma de 1263 lei (salariul de bază minim net pe ţară din 1 ianuarie 2019)
Verificări şi sancţiuni
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, se vor efectua anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se va înceta acordarea ajutorului.
În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate, se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.
Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din bugetul de stat, se recuperează de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor şi constituie venituri la bugetul de stat.
În situaţia în care, cu prilejul verificărilor se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală (art.30 alin.5 din O.U.G. 70/2011).
Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei (art. 33 alin.1 lit.e din O.U.G. 70/2011).
Precizări
În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.
În sezonul rece 2019 – 2020 formularul de cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolierii este unic.

14.01.2020 Datele se actualizează..

By Ioan COVACIU

Consultant pensii naționale și internaționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *