Dum. apr. 14th, 2024

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap

Având în vedere faptul că fundamentarea bugetului anual are în vedere prevederile actelor normative în vigoare și categoriile de cheltuieli reglementate de acestea,

luând în considerare faptul că în sarcina Ministerului Muncii și Solidarității Sociale revin majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, precum și acordarea, în mod extraordinar, a celei de-a 13-a indemnizații persoanelor cu dizabilități în luna ianuarie 2022,

ținând cont de creșterea inflației și majorarea prețurilor pentru toate categoriile de bunuri și de servicii, care conduc la scăderea puterii de cumpărare a veniturilor familiilor cu copii și persoanelor cu dizabilități, inclusiv a transferurilor sociale, respectiv beneficiile de asistență socială printre care se numără și alocația de stat pentru copii, precum și prestațiile sociale acordate persoanelor cu dizabilități,

luând în considerare faptul că pentru acordarea măsurilor menționate anterior sunt necesare atât aprobarea cadrului legal, cât și asigurarea fondurilor necesare pentru plata acestora,

având în vedere faptul că alocația de stat este destinată unui număr de 3,6 milioane copii, iar acordarea celei de-a 13-a indemnizații se va efectua pentru un număr de 825.000 de persoane cu handicap adulți și copii, ceea ce necesită și asigurarea elementelor administrative destinate deschiderilor de credite bugetare și plății efective, întârzierea acordării acestor drepturi, în absența cadrului legal necesar, va conduce la nemulțumiri sociale din partea familiilor cu copii și a persoanelor cu handicap.

Întrucât aceste aspecte vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, precum și tinerilor cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.”

2.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

 1. 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la 1 alin. (3);
 3. 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
 • Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică.
 • Titulari ai dreptului la alocație pentru copii sunt copiii și tinerii prevăzuți la 1 alin. (2) și (3).
 • Alocația de stat pentru copii prevăzută la (1) lit. a) se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii prevăzut la alin. (2) rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului. În situația în care în urma indexării rezultă un cuantum mai mic decât cel acordat, atunci se menține cuantumul în plată.”Art. II. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în luna ianuarie 2022 persoanele cu dizabilități beneficiază în mod excepțional de o indemnizație compensatorie.
  • Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizația compensatorie se acordă după cum urmează:
  1. în valoare de 350 lei pentru persoana cu handicap grav;
  2. în valoare de 265 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
  3. în valoare de 60 lei pentru persoana cu handicap mediu
  • Pentru copilul cu handicap indemnizația compensatorie se acordă după cum urmează:
  1. în valoare de 300 lei pentru copilul cu handicap grav;
  2. în valoare de 175 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
  3. în valoare de 60 lei pentru copilul cu handicap
  • Indemnizația compensatorie se plătește fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condițiile
  • Indemnizația compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute la (2)—(4) pentru care s-au acordat în luna decembrie 2021 prestațiile sociale prevăzute de art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Indemnizația compensatorie nu se recuperează, nu se urmărește silit și nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
   • Plata indemnizației compensatorii se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

rt. III. — Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi

Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu

 

 Concluzii:

Numai in luna ianuarie 2022 se vor acorda persoanelor cu handicap o idemnizatie compensatorie cuprinsa intre 60 si 350 lei dupa care incepand cu luna din zodia congelatorului pana la  noul an ramane cu s-a stabilit . Ceea ce trebuie retinut e ca atunci cand se acorda compensatii situatia-i GROASA si obligatoriu trebuie platite slujbe la patriarhie sa nu mai fie nevoie de indemnizatii compensatorii .

16.12.2021 www.lapensie.ro

By Ioan COVACIU

Consultant pensii naționale și internaționale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *