Pensii suprataxate din 2022

Cine plateste CASS ? Care este valoarea supusa CASS ? Cum se plica impozitul din 2022 ? Exemplu de calcul pensie neta in 2022.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Se corelează măsurile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile din pensii care depășesc suma lunară de 4.000 de lei, cu prevederile Codului fiscal referitoare la calculul, reținerea și declararea obligațiilor.

Astfel, se instituie obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) de către plătitorii de astfel de venituri.

Concomitent s-a eliminat obligația depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (D205).

Expemplu:

Pensionar cu o pensie brută de 5000 lei va avea plicata o dubla impunere.
1. Pentru valoarea ce depășește 4000 lei se va aplica mai intai cota de 10 % CASS. Urmare 1000 lei va fi fiscalizat cu 10%, ramanand 900 lei.
2. Noua valoare bruta a pensiei inainte de impozitare va fi 5000 lei -100 lei = 4900 lei. Aceasta noua valoare va fi fiscalizata cu 10% pentru ceea ce depaseste 2000 lei. Urmare 2900 lei vor fi debitati cu 10%. 2900 -10% = 2610 lei.
Astfel ca, in 2022, valoarea netă a pensiei va fi 2000+2610 lei= 4610 lei rezultand un venit net mai mic fata de 2021 cu 90 lei, avand in vedere faptul ca in 2021 nu s-a platit CASS pentru pensii.

Mai jos aveti un tabel edificativ si grafice care arata care sunt valorile retinute functie de pensia bruta aflata in plata :

Tabel Nr1.

Grafic Nr 1  Valoare bruta si valoare neta pensie după fiscalizare.

Grafic Nr 2 Venit retinut

02.01.2022 www.lapensie.ro

250 de euro pentru pensionari in decembrie 2021

In perioada 29-30 decembrie pensionarii  beneficiari ai pensiilor minime precum și cei care primesc ajutor social vor primi o indemnizatie de numai…. 250 de euro.

Acelasi ajutor se acorda si persoanelor cu dizabilitati si invaliditati precum și batranilor care locuiesc singuri .

Conditiile de baza sunt ca venitul anual al beneficiarului sa fie mai mic de 7200 euro pentru o perasoana singura si de maxim 14400 euro pentru un cuplu.

De asemenea valoarea totala a locuintei daca este in proprietate sa nu depaseasca 200000 euro.

Iar ultimele conditii sunt ca beneficiari sa fi depus declaratie fiscala in 2020 si sa aiba rezidenta in..Grecia (vimatisko.gr)

27.12.2021 www.lapensie.ro

OUG 126/2021 – indemnizația compensatorie

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap

Având în vedere faptul că fundamentarea bugetului anual are în vedere prevederile actelor normative în vigoare și categoriile de cheltuieli reglementate de acestea,

luând în considerare faptul că în sarcina Ministerului Muncii și Solidarității Sociale revin majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, precum și acordarea, în mod extraordinar, a celei de-a 13-a indemnizații persoanelor cu dizabilități în luna ianuarie 2022,

ținând cont de creșterea inflației și majorarea prețurilor pentru toate categoriile de bunuri și de servicii, care conduc la scăderea puterii de cumpărare a veniturilor familiilor cu copii și persoanelor cu dizabilități, inclusiv a transferurilor sociale, respectiv beneficiile de asistență socială printre care se numără și alocația de stat pentru copii, precum și prestațiile sociale acordate persoanelor cu dizabilități,

luând în considerare faptul că pentru acordarea măsurilor menționate anterior sunt necesare atât aprobarea cadrului legal, cât și asigurarea fondurilor necesare pentru plata acestora,

având în vedere faptul că alocația de stat este destinată unui număr de 3,6 milioane copii, iar acordarea celei de-a 13-a indemnizații se va efectua pentru un număr de 825.000 de persoane cu handicap adulți și copii, ceea ce necesită și asigurarea elementelor administrative destinate deschiderilor de credite bugetare și plății efective, întârzierea acordării acestor drepturi, în absența cadrului legal necesar, va conduce la nemulțumiri sociale din partea familiilor cu copii și a persoanelor cu handicap.

Întrucât aceste aspecte vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, precum și tinerilor cu handicap care urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.”

2.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:

 1. 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la 1 alin. (3);
 3. 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
 • Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Rata medie anuală a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistică.
 • Titulari ai dreptului la alocație pentru copii sunt copiii și tinerii prevăzuți la 1 alin. (2) și (3).
 • Alocația de stat pentru copii prevăzută la (1) lit. a) se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii prevăzut la alin. (2) rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului. În situația în care în urma indexării rezultă un cuantum mai mic decât cel acordat, atunci se menține cuantumul în plată.”Art. II. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în luna ianuarie 2022 persoanele cu dizabilități beneficiază în mod excepțional de o indemnizație compensatorie.
  • Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizația compensatorie se acordă după cum urmează:
  1. în valoare de 350 lei pentru persoana cu handicap grav;
  2. în valoare de 265 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
  3. în valoare de 60 lei pentru persoana cu handicap mediu
  • Pentru copilul cu handicap indemnizația compensatorie se acordă după cum urmează:
  1. în valoare de 300 lei pentru copilul cu handicap grav;
  2. în valoare de 175 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
  3. în valoare de 60 lei pentru copilul cu handicap
  • Indemnizația compensatorie se plătește fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condițiile
  • Indemnizația compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute la (2)—(4) pentru care s-au acordat în luna decembrie 2021 prestațiile sociale prevăzute de art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Indemnizația compensatorie nu se recuperează, nu se urmărește silit și nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
   • Plata indemnizației compensatorii se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

rt. III. — Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi

Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,

Gabriela Firea

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu

 

 Concluzii:

Numai in luna ianuarie 2022 se vor acorda persoanelor cu handicap o idemnizatie compensatorie cuprinsa intre 60 si 350 lei dupa care incepand cu luna din zodia congelatorului pana la  noul an ramane cu s-a stabilit . Ceea ce trebuie retinut e ca atunci cand se acorda compensatii situatia-i GROASA si obligatoriu trebuie platite slujbe la patriarhie sa nu mai fie nevoie de indemnizatii compensatorii .

16.12.2021 www.lapensie.ro

Pensia minima din 2022

Pensia minima 2022, A XIII-a pensie, categorii de pensionari care primesc 13 pensii, cresterea pensiilor in 2022;

Declaratiile despre pensii nu pot fi decat despre majorare, fapt cunoscut inca din 1990. Daca inainte de 1990 pensionarii nu contau in „alegeri” , mai mult era bine stabilit, prin lege, ca pensiile si salariile nu pot creste cu un procent mai mare decat cota procentuala de crestere economica.  Ei bine acum, cel putin, inainte de instalarea oficiala a celor care vor trebuie sa isi „tina” promisiunile din negocierile tripartite (PNL-PSD-UDMR) pentru formarea noului guvern au promis 11% crestere a punctului de pensie, pentru ca apropierea datei in care ar trebui sa semneze actul legislativ de crestere a pensiilor, procentul sa piarda 1% ajungand la 10% (tot in promisiuni).

Punct de pensie din ianuarie 2022

Daca, printr-o minune promisiunea se va respecta atunci valoarea punctului de pensie ar urma sa creasca de la 1442 lei la 1587 lei .

Pensia minima din ianuarie 2022

Acum pensia minima este de 800 lei si este compusa din pensia efectiv calculata la care se adauga o indemnizatie sociala care acopera diferenta pana la 800 lei.

De retinut ! Indemnizatia sociala, care asigura pensionarului un venit minim de 800 lei se acorda numai daca pensionarul nu realizeaza sau primeste alte sume de bani de la buget, care adunate la valoarea pensiei cuvenite nu depasesc 800 lei. De asemenea indemnizatia sociala se acorda numai daca pensionarul are rezidenta in Romania, daca pensionarul isi schimba rezidenta in alt stat UE atunci va putea solicita indemnizatia sociala din noul stat unde si-a inregistrat rezidenta.

Printre propunerile rezultate din negocierile noului program de guvernare s-a promis o crestere a indemnizatiei sociale pana la maxim 1000 lei, astfel ca din 01.01.2022 pensia minima garaantata social ar trebui sa aiba valoarea de 1000 lei. Chiar si asa este sub valoarea promisa in legea 127/2019, prorogata acum pana la 01.09.2023.

A 13-a pensie

De cativa ani politicienii au cochetat cu acest vis al pensionarilor de a primi si a 13-a pensie daca tot primeau o data al 13-lea salariu. In UE exista state care acorda 14 pensii ( Austria spre exemplu) , daca nu ma insel pensiile suplimentare sunt acordate in lunile in care costurile cresc functie de sarbatorile religioase ( Aprilie si Decembrie). Acum sunt hotarati sa acorde o „pensie” in plus numita deocamdata indemnizatie .

     Cine poate astepta a 13-a pensie ?

E clar ca nu ar refuzao nimeni ! Dar de asteptat pot sa o astepte cu mari sanse de a o primi (daca nu va fi altfel)  toti pensionarii care vor avea o pensie din 01.01.2022 mai mica de 1600 lei. Cum poti verifica daca vei primi ? Daca pe cuponul tau de pensie valoarea punctajului mediu anual este mai mica de 1,00819 ( 1454 lei pensie acum) atunci va primi inca 1200 lei la o data stabilita de noul guvern.

Incasarea efectiva a noilor sume

Din trecut ( ca e mai sigur, nu schimba nimic) cunoastem ca plata pensiei se face pentru luna curenta si nu pentru luna trecuta, dar in cazul in care legiuitorii ( cei care promit acum) nu reusesc sa puna in legea noile modificari pana la 15 decembrie 2021, practic nu va exista posibiiitatea tehnica ca majorarea pensiilor sa fie incasata pana la 15 ianuarie, astfel ca cel mai probabil majoararea cu 10% si crestrea pensiei minime sa se incasesze retroactiv in 1-15 februarie 2022. Plata drepturilor se va face pe caile cunoscute acum:posta sau cont bancar.

Plata celei de a 13-a pensie se va face, cu siguranta, mai tarziu deoarece va trebui stabilita luna de acordare.

Efecte ‘adverse’

Ca intotdeauna vor fi pensionari care vor avea anulate cererile de acordare a ajutoarelor de caldura etc datorita cresterii pensiei. Ai 1601 lei nu mai primeste 1200 lei adica a 13-a pensie spre exemplu.

Mai jos declaratia domnului Ciuca Nicolae cel mai probabil viitorul primmistru al noii coalitii.

Au fost stabilite următoarele elemente: va creşte pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, vor fi indexate pensiile cu 10%. Pentru cei care au un cuantum între 1.000 de lei şi 1.600 de lei se va da o indemnizaţie de 1.200 de lei la începutul anului viitor doar pentru anul viitor. Cei care au pensie mai mare de 4.000 de lei nu vor mai fi scutiţi de plata CASS. De asemenea, se va acorda cea de a 13-a indemnizaţie pentru persoanele cu handicap. Pentru copiii între o zi şi doi ani se va asigura plata a 600 de lei lunar, iar alocaţia va creşte la 243 de lei. De asemenea, salariul minim va creşte la 2.550 de lei. Am convenit împreună cu celelalte partide ca acesta să poată fi acordat pe 24 de luni”, a spus Ciucă, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Pentru detalii si posibilitati de a afla care sunt veniturile ce vor putea fi accesate de pensionari in 2022 scrie la contact@lapensie.ro .

IOAN Covaciu

20.11.2021

 

1000 de ajutoare la recalcularea pensiilor

 

Un nou mod de abordare a recalcularii pensiilor se intrevede a se realiza incepand cu anul 2023. Astfel ca daca la recalcularea tuturor pensiilor ocazionate de intrarea in vigoare a legii 19/2000 recalcularea a durat ani buni dupa 2001, ca sa nu mai amintim de recalcularea pensiilor prin legi speciale, exemplu aplicarea punctajului aferent grupelor superioare de munca inceput in 2008  (OUG 100/2008) si terminta undeva prin 2020 acum se realizeaza mai intai revizuirea tuturor dosarelor inainte de aplicarea efectiva a recalculcarii pensiilor dupa o noua lege 127/2019 sau ceea care-i va lua locul.


pensionar caut loc de munca, scrie la angajare@lapensie.ro


In acest sens ministrul muncii Doamna Raluca Turcan a mai facut un pas, poate decisiv , prin suplimentarea personalului implicat in aceasta actiune. Mai jos comunicatul ministerului.

Comunicat de presă

Personalul din casele teritoriale de pensii, suplimentat cu 1.000 de posturi pe perioada evaluării pensiilor în vederea recalculării

Guvernul a aprobat suplimentarea personalului din casele teritoriale de pensii pentru a acoperi deficitul de angajați care să participe la procesul de evaluare a celor aproximativ 5 milioane de pensii din sistemul public aflate în plată. Procesul de evaluare va sta la baza recalculării ulterioare a pensiilor, după o nouă formulă care să înlăture inechitățile din prezent, astfel încât, pentru contribuții egale, pensiile să fie egale indiferent de gen sau de data ieșirii la pensie.

Ordonanța de urgență adoptată astăzi stabilește selectarea prin concurs a 1.000 de persoane, 800 cu studii superioare și 200 cu studii liceale, care vor desfășura activitatea în baza unor contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, până la 31 decembrie 2022.

”Ne-am asumat, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, să finalizăm procesul de digitalizare a celor 5 milioane de dosare de pensii până la sfârșitul lui 2022. Pentru a putea respecta acest termen, avem nevoie urgentă de suplimentarea personalului din casele de pensii din toată țara. Digitalizarea dosarelor de pensii este o etapă esențială a procesului de reformă, pentru că ea va permite ulterior recalcularea tuturor pensiilor din România conform noii legi pe care o avem în lucru. Vrem să respectăm calendarul asumat pentru reforma sistemului de pensii, pentru că au fost deja prea mulți ani în care pensionarii au avut de suferit”- a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Datele din prezent arată că un funcționar dintr-un compartiment de specialitate din casele teritoriale de pensii prestează deja servicii în folosul unui număr de aproximativ 1.800 de pensionari.

În aceste condiții, numărul necesar de personal în structurile CNPP este estimat la 5.500 de angajați, față de 3.480 câți există în prezent, din care doar 3.186 au atribuții de stabilire și plată a pensiilor și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special gestionate de Casa Națională de Pensii Publice, precum și de evidență a asiguraților și activitățile conexe.

Salariile celor 1.000 de persoane selectate vor fi cele prevăzute de Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și vor fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Metodologia de repartizare a posturilor urmează să fie stabilită de președintele Casei Naționale de Pensii Publice.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul

Ramane de vazut daca ,ceea ce s-a prevazut va fi in final, o actiune de recalculare care sa nu se mai intinda pe ani buni, si sa nu mai avem pensionari cu pensie calculata dupa 2 legi in acelasi timp.

Ioan Covaciu

Pensionara a decedat inainte de vaccinarea anti-Covid 19.

Programarea la vaccinarea anti-Covid 19 după criteriul de varsta a scos la iveala situatii cu adevarat dramatice. Analizand lista celor care trebuiau sa se prezinte la vaccinare, asistenta medicala a constatat ca lipseste o pensionara.
Christina Malley pe numele ei, a fost descoperita acasa in Cove, Aberdeen, Scotia decedata. Ramasitele ei au fost descoperite de catre personalul ambulantei care s-a deplasat la domiciliul ei. Asistentii au putut constata ca decesul s-a intamplat cu mult timp in urma, pensionara avand cca 80 de ani la data decesului, fiind descoperita după cca 11 ani conform raportului politiei. Mai multe www.mirror.co.uk .

IOAN Covaciu

www.lapensie.ro

Crestere cu 0,5% a pensiilor in 2021

 Cresterea pensiilor in UE si mai cu seama in Europa Centrala si de Est este puternic blocata de efectul pandemiei asupra economiilor statelor europene.

Prima ajustare a pensiei din acest an va fi mai mult decât modestă, doar o  jumătate de procent, ceea ce va aduce persoanelor cu o pensie medie cu doar 13 kuna mai mult decât au avut până acum.

Biroul Central de Statistică din Croația afirmă că, în a doua parte a anului 2020, salariile brute medii au crescut cu doar 0,8 la sută comparativ cu prima jumătate a anului și, pe măsură ce prețurile au stagnat în acea parte a anului comparativ cu prima, rezultatul este un creșterea modestă a pensiilor cu jumătate de punct procentual.
Pensiile sunt ajustate în funcție de cresterea salariilor și a inflației de două ori pe an, iar majorarea se plătește din aprilie și din septembrie.

Criza economica generata de pandemie se revarsă astfel și asupra pensionarilor, de unde este probabil să crească presiunea asupra Guvernului de a plăti o indemnizație unică COVID. Ministrul Josip Aladrović a declarat că decizia finală va depinde și de valoarea ajustării, adică de capacitatea financiară a bugetului de stat.

Deoarece prima ajustare va fi modestă și, deocamdată, va crește cheltuielile curente pentru pensii cu aproximativ 200 de milioane HRK, este posibil să existe loc pentru o plată unică în acea parte. Numărul beneficiarilor așa-numitei pensii naționale este, de asemenea, mai mic, ceea ce deschide și spațiu pentru redistribuire.
Asociațiile de pensionari au venit cu mai multe propuneri, ultima din spatele lui Matica și Uniunea Pensionarilor (278000 membrii si 359 de organizatii) este ca suplimentul unic să fie de 50, 100 și 150 de euro în funcție de pensie, dar partidul pensionarilor a cerut ca suma maximă este de 2.500 de kuna. În orice caz, ministrul Aladrović a spus că prima propunere va încărca suplimentar bugetul cu puțin peste un miliard de kuna. În ianuarie, Slovenia a plătit pensionarilor săi 130, 230 și 300 de euro, Polonia nu are un supliment Covid, dar va plăti pensiile a 13-a și a 14-a pensionarilor individuali cu cele mai mici venituri în suma individuală de aproximativ 2.100 de kuna. Ungaria anunță și plata celei de-a treisprezecea pensii .

Republica Cehă a plătit pensionarilor aproximativ 1.500 de kuna la un moment dat, Lituania 200 de euro, Belgia a plătit 50 de euro pe lună celui mai sărac grup, iar Bulgaria 25 de euro pe lună.

Surse: www.vecernji.hr, muh.hr ;

www.lapensie.ro 21.02.2021

Calvar de 50 zile cauzat de infectia cu Covid

Internat in spital din Noiembrie 2020 fostul profesor, acum in varsta de 70 de ani, dupa infectia cu SarCov2 nu isi putea inchipui care vor fi consecintele.

Yannis Ieremias pe numele sau, a fost internat in Centrul de reabilitare Tezeu din Atena in 10 noiembrie 2020. Dupa mai bine de 50 de zile acesta declara ca aunci cand a iesit din coma nu vedea bine si auzea oamenii vorbind despre Craciun. In tot acest timp a pierdut cca 20 de kilograme inclusiv masa musculara ceea ce face grea recuperarea. Incepand de la mers la greutati de concentarea si de memorare pensionarul grec face eforturi intense pentru a-si recapata snatatea si a se intoarce acasa la familia lui. Mai multe la : ecaterini.com

Brexit si pentru pensionari

Poate nu pentru prima data, efectul deciziilor politicului la nivel inalt, aduce efecte nedorite asupra pensionarilor.

Stim ca in tarile din vest procentul celor care detin in proprietate o locuinta este mai scazut decat in est, asa se face că dupa pensionare pentru fostul angajat din vest, pensia nu putea asigura pastrarea nivelui de trai anterior.

Costurile cu medicatia si intretinerea sanatatii cresc , urmare ocuparea unui loc intr-un centru de sanatate (azil) este de dorit dar costurile sunt peste puterile pensionarului de rand. Cum in est serviciile de acest gen sunt mai ieftine, un numar tot mai mare de pensionari din vest au luat calea estului si chiar din Asia pentru un loc in centrele de sanatate pentru care pensia din vest este mai mult decat suficienta.

Pensionarii britanici nu au facut exceptie de la regula asa ca au gasit gzduire buna in continent fiecare după „buzunar,, asa din Spania pana spre ..Romania, desigur nu toti pensionarii au venit doar pentru centrele de sanatate ..uni au cumparat proprietati iar altii pentru afaceri.

Brexit…….

Efectul separarii insulei si oficial nu numai natural de continentul european a adus mari batai de cap pensionarilor britanici. Noile reguli de sedere pentru britanici cer ca un rezident non EU sa fie necesara viza cu tot ceea ce tine de ea.

Statistice UK arata ca mai mult de 400000 de britanici traiesc in afara insulei si nu mai putin de 10947 de pensionari sunt  in UE gata sa se intoarca. Numai din Spania sau intors peste 1800 din cei peste 103000 care traiau in peninsula iberica in 2020. Unul din 10 pensionari britanici din Cipru, Italia si Grecia deja sau intors in Marea Britanie.

Anul trecut peste 3000 de pensionari si-au facut bagajele si sau intors in UK din UE.

Pentru Marea Britanie intoarcerea unui numar mare de persoane vulnerabile in pandemie dar nu numai, va duce cu siguranta la o suprasolicitare a sistemul sanitar si a serviciilor de asistenta sociala.

Pensionarii si-au vandut la plecare proprietatile imobiliare, iar acum nu mai au unde sa se intoarca iar multi nu isi vor permite plata unei chirii sau un loc in centrele de snatate (azile).

Mediul social a reactionat prin pozitii pro si anti UE.

Vin acasă la ce? mulți oameni și-au vândut casele pentru a cumpăra proprietăți în Spania. Nu au nimic aici. Acum trebuie să pretindă locuințe aici?
Avem 600.000 de solicitanți de beneficii UE plus 4.400.000 de cetățeni europeni care oferă puțin și beneficiază de beneficii de muncă, în timp ce 460.000 de pensionari bogați din Marea Britanie locuiesc în UE.
Să taxăm UE pentru dumpingul social și costurile pentru infrastructura noastră.
Contribuția netă la Marea Britanie a migrației către UE a fost întotdeauna foarte pozitivă, dar cei care vă plac nu vor niciodată să afle adevărul.
Acum suntem împovărați de peste 10000 de pensionari în creștere care se întorc în Marea Britanie pentru a crește povara asupra NHS, am pierdut veniturile fiscale ale lucrătorilor din UE pe măsură ce pleacă, exporturile se prăbușesc, peștii putrezesc, porturile sunt goale și serviciile financiare se mișcă catre Europa.
Cu toate acestea, iluzia continuă ..

Imigrația nu trebuie să aibă loc numai din UE, ci există o lume întreagă acolo. Vom avea un sistem de imigrație care să permită Regatului Unit să stabilească de ce resurse au nevoie, fie că este vorba de asistenți medicali, medici sau orice altceva, determinat de factorii de decizie politici. Nu vom avea o politică de ușă deschisă care să permită accesul oricui. Politicile de ușă deschisă pun prea multă presiune pe infrastructura noastră. Ce rost are un recensământ atunci când milioane de oameni inundă doar din străinătate, nu putem planifica / administra și aceasta este consecința migrației necontrolate a UE

Noua viză de reședință necesită o dovadă a unui venit de 2000 EUR. Nu este surprinzător că unii nu pot îndeplini această cerință..În 2015 era 465 €.
Aș sugera că 2000 de mii de euro este mai mare decât media plătită de lucrătorii normali aici.

surse:moneyadvice.co.uk .

 

Plata pensiilor in 2021

Plata pensiilor, Cuponul de pensie, domiciliul stabil, domiciliul temporar, cont bancar.

În Romania pensiile se achită/plătesc prin oficiile poștei naționale sau prin transfer în cont bancar. Oricare ar fi alegerea pensionarului acesta primeste o informare cu privire la valoarea pensiei ce urmează să o incaseze, prin poștă, pe suport de hârtie numit cupon de pensie.

Cuponul de pensie cuprinde datele de identificare ale beneficiarului, date despre emitent ( Casa de Pensii) , numărul de dosar, luna aferentă plății, valoarea pensiei, rețineri, valoarea punctajului mediu anual si valoarea punctului de pensie.

Perioada din lună în care se încasează efectiv este 1-15 a lunii în curs pentru pensia din luna respectivă.   Depășirea datei de 15 se inregistrează în lunile care conțin sărbători legale sau religioase in perioada 1-15, calamități naturale, suspendare plată pensie, etc.


Palata pensiilor in Ianurie 2021,

Comunicat de presă

Precizările președintelui CNPP, Daniel Baciu, privind plata pensiilor în  luna ianuarie 

Ținând cont de zvonurile apărute în spațiul public, cu privire la plata  pensiilor aferente lunii ianuarie a.c., facem următoarele precizări:
-Niciun talon de pensie nu a fost tipărit sau retipărit greșit, ba dimpotrivă ne aflăm în graficul normal de plată al pensiilor către beneficiarii care au optat pentru plata pensiilor prin Compania Națională Poșta Română dar și beneficiarii care au optat pentru plata pensiilor în cont curent, potrivit convențiilor în vigoare.
-Cu privire la pensiile speciale acordate conform legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 226/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ordonanță care implică neactualizarea cu rata medie a inflației pentru un număr de 4603 beneficiari, taloanele de pensie au fost tipărite la valoarea aferentă lunii decembrie.
-Facem precizarea că, nici pentru aceste categorii de pensii speciale, nu există nicio întârziere cu privire la termenul de plată a lor către beneficiari.

Casa Națională de Pensii Publice


 Domicilul stabil, domiciliul temporar.

Pentru alegerea plății pensiei prin poștă, trebuie cunoscut că odată cu schimbarea domiciliului stabil sau rezidență temporară, trebuie comunicat casei de pensii noul domiciliu , iar in situația în care in lunile de vară schimbați domicilul va trebui să solicitați oficiului poștal redirecționarea pensiei la noua adresă. În cazul în care primiți pensia din/în afara României nu trebuie să uitați de faptul că lipsa unui răsuns la scrisoarea de viață, plata pensiei încetează.

Dacă pensia nu a sosit sau nu a fost livrată în cont veți solicita mai întâi informații de la casa de pensii apoi de la intermediar ( poștă sau unitatea bancară ).

Pentru detalii sau informații suplimentare puteți cere ajutor la contact@lapensie.ro .

09.01.2021

www.lapensie.ro , contact@lapensie.ro