Ajutor de incalzire 2020

Condiții de acordare

Ca să primești ajutor de încălzire primul lucru care trebuie să-l faci este să afli dacă caloriferul tău este încălzit de centrala ta sau cea de cartier, asta dacă mai ai calorifer sau te încălzești cu teracotă sau aparat de aer condiționat etc. În traducere, trebuie să realizezi dacă temperatura din casa ta e dată după furnalul centralei de cartier sau de sistemul propriu de incălzire.
1 Dacă caloriferul tău devine fierbinte după programul centralei de cartier atunci , lunar , în buzunar nu trebuie să ai mai mult de 786 lei membru de familie ( zgribulit) iar dacă ai boala singurătății ai voie să ai în buzunar ( nu trebuie două) maxim 1082 lei;
2 Cazul dorit, de a a avea controlul asupra temperaturii din casa ta, adică nu ești captiv în sistemul centralizat, ești considerat ”fost baron” și trebuie să ai un buget lunar per capita sau solo de maxim 750 lei;

De reținut că la stabilirea ”membrilor de familie” pot intra și persoane cu care încă nu aveți un ”grad de rudenie” dar care-și împart soarta în același spațiu cu dumneavoastră și încă mai sunt înscrise în cartea imobilului ( a se uza mai ales în asociațiile de proprietari).

Prin persoană lovită de boala singurătății ( singur cuc) se înțelege o persoană care are minim 18 ani și cu dezlegare de 16 ani ( vezi art. 40 din Legea nr. 287/2009) care trăiește oficial ca pădurarul în pădure sau ca Robinson Crusoe , desigur în acte ( cartea imobilului).

În cazul în care te-ai gândit să faci un ”ban cinstit” și să te declari singur în mai multe locuințe ( singur în mai multe case) trebuie să ști:
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau după caz, de reşedinţă a acestora, locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi unde sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.”

Mai jos veți vedea hățișul legii și dacă veți izbândi.

Valoarea efectivă a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se calculează în funcţie de compensarea stabilită în condiţiile prezentei legi (suma procentului de compensare din bugetul de stat şi procentul de compensare din bugetul local) ca procent din valoarea facturii calculată prin înmulţirea consumului defalcat pe consumatori individuali cu preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor.

Ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar.

Modul de calcul al ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Ajutorul efectiv= (Cps + Cpl) x Cid x PL
Cps = reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat
Cp l= reprezintă compensarea procentuală din bugetul local
Cid= reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/locatari pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru energie termică, respectiv al consumatorului titular de contract individual de furnizare, măsurat în Gcal
PL = reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor

Ajutor maxim lunar = (Cps + Cpl) x CLmed x PL
Cps = reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat
Cp l= reprezintă compensarea procentuală din bugetul local
CLmed = reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură (vezi tabelul de mai jos)
PL = reprezintă preţul local al gigacaloriei pentru energia termică facturată populaţiei de către furnizor

Limitele de venituri şi procentul de compensare stabilit pentru familiile care utilizează energie termică pentru încălzirea locuinţei

Limite de venituri (lei) Compensare energie termică (%)
< 155 90%
155,1 – 210 80%
210,1 – 260 70%
260,1 – 310 60%
310,1 – 355 50%
355,1 – 425 40%
425,1 – 480 30%
480,1 – 540 20%
540,1 – 615 10%
615,1 – 786 5%

Limitele de venituri şi procentul de compensare stabilit pentru persoanele singure care utilizează energie termică pentru încălzirea locuinţei

Limite de venituri (lei) Compensare energie termică (%)
< 155 100%
155,1 – 210 90%
210,1 – 260 80%
260,1 – 310 70%
310,1 – 355 60%
355,1 – 425 50%
425,1 – 480 40%
480,1 – 540 30%
540,1 – 615 20%
615,1 – 786 15%
786,1 – 1082 10%

Limitele de venituri şi cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri sau energie electrică

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei) VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 262
155,1 210 290
210,1 260 150
260,1 310 120
310,1 355 90
355,1 425 70
425,1 480 45
480,1 540 35
540,1 750 20

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei) VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 54
155,1 210 48
210,1 260 44
260,1 310 39
310,1 355 34
355,1 425 30
425,1 480 26
480,1 540 20
540,1 750 20

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei) VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 240
155,1 210 216
210,1 260 192
260,1 310 168
310,1 355 144
355,1 425 120
425,1 480 96
480,1 540 72
540,1 750 20

Condiţii de acordare
(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia precum şi dovada spaţiului locativ;
(2) Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:
a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
c) fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;
d) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanţă şi de creşă, norma de hrană);
e) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
f) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
g) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă A.J.O.F.M.;
h) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);
i) Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul);
j) Pentru elevi – Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ;
k) Declaraţia unică pentru anul 2019 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru atestarea veniturilor impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoane fizice autorizate;
l) Adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi solicitanţii majori;
m) Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere;
n) Persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2019, dar care la momentul depunerii cererii au Contractul de muncă încetat vor depune o fotocopie a acestuia;
o) Titularii cererilor, Persoane singure care nu realizează venituri vor prezenta o dovadă (ex. facturi utilităţi, etc.) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
p) Pentru persoanele care deţin depozite bancare, adeverinţă de la unităţile bancare din care să rezulte valoarea acestora
q) Fiecare cerere va fi însoţită de Declaraţia privind depozitele bancare.

În cazul în care, din familii sunt persoane absente temporar (ex. sunt plecate la muncă în străinătate) acestea nu se vor lua în calcul la stabilirea numărului de membri ai familiei, însă solicitantul ajutorului are obligaţia înscrierii în cerere a sumelor primite de la aceste persoane, ca sprijin material pentru membrii familiei rămaşi în ţară. Sumele vor fi înscrise la Cap.5 din cerere, Tabel venituri – poz.78 – Alte venituri (inclusiv din arendă).

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii cu excepţia următoarelor venituri:

 • alocatia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
 • bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (prin APIA), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
 • bursele școlare și sumele acordate în baza art.51 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioareiale
 • stimulentul educațional oferit, conform prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate,
 • sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare,
 • veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:
• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager;
• contractul de schimb de locuinţe;
• contractul (convenţia) de partaj voluntar;
• contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
• contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat;
• contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
• certificatul de moştenitor;
• hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
• autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
(4) În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.
(5) Datele înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la componenţa familei solicitante – numele şi prenumele acestora, codul de furnizor, precum şi numărul de camere branşate aferente locuinţei vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari prin eliberarea unei adeverinţe sau certificarea datelor amintite mai sus pe formularele tip (prin semnătură şi ştampilă) de către asociaţiile de proprietari.

Solicită informații și sprijin la contact@lapensie.ro

(7) În cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute (ANEXA NR.3)


LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

BUNURI IMOBILE

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală;

BUNURI MOBILE*

 1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

*) Aflate în stare de funcţionare

DEPOZITE BANCARE

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobânzii;

TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
——————————————————————————————————————
(8) Persoanele care au domiciliul stabil situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale vor depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor, Certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi Adeverinţa din Registrul agricol. Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

(9) Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul şi cartea de identitate a vehiculelor.

(10) Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor anexa, fotocopie, contractul încheiat cu furnizorul de gaze naturale.

(11) În cazul în care se solicită încălzirea locuinței cu energie electrică este necesară prezentarea procesului verbal de debranșare de la furnizarea energiei termice (fotocopie), contractul beneficiarului cu furnizorul de energie electrică şi ultima factură emisă de furnizor.

(12) În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

(13) Studenţii, până la vârsta de 26 de ani, întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia pot beneficia de ajutor cu următoarele condiţii:

 • studenţii fără loc de muncă care nu realizează venituri proprii vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate de către părinţi în luna anterioară depunerii cererii (Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanţă şi de creşă, norma de hrană, Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie), Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM, Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi membri familiei majori, iar pentru persoanele care sunt constituite în asociaţii familiale sau îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate – Declaraţia unică pentru anul 2019; Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind venituri impozabile;
 • studenţii fără loc de muncă, dar care realizează venituri din pensii de urmaş, activităţi independente, etc. vor prezenta documente justificative care atestă sursa şi valoarea venitului;
 • studenţii care realizează venituri salariale vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;
  Studenţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte componenţa familiei, cu corespondent fotocopii ale actelor de identitate (CI sau CN) ale membrilor familiei, pentru a se putea stabili venitul net pe membru de familie, venit care se va completa în Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la codul 78;
  În situaţia în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţia să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor,dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.
(14) Studenţii străini
 • studenţii străini care provin din ţări ale Uniunii Europene: vor prezenta o dovadă şi/sau declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, taxele de şcolarizare, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
 • studenţii care provin din ţări non U.E. vor prezenta dovada mijloacelor de întreţinere necesare obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.
  (15) Studenţii străini trebuie să anexeze la formularul Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere contractul de comodat sau de închiriere valabil pe toată perioada sezonului rece, permis de şedere (pt. studenţii nonUE şi membri de familie) / certificat de înregistrare (pt. studenţii UE) cu perioada de valabilitate care să acopere perioada sezonului rece (01.11.2019 – 31.03.2020), adeverinţă de la Facultate din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă – tipul şi cuantumul acesteia, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri pe teritoriul României şi adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru studenţii străini proveniţi din ţările membre UE se va lua în considerare ca şi venit lunar suma de 142 lei (cuantumul ajutorului social pt. o persoană), iar pentru studenţii străini proveniţi din ţări non UE se i-a în considerare ca şi venit lunar suma de 1263 lei (salariul de bază minim net pe ţară din 1 ianuarie 2019)
Verificări şi sancţiuni
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, se vor efectua anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se va înceta acordarea ajutorului.
În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate, se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.
Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, plătite din bugetul de stat, se recuperează de la beneficiar în termen de maximum 3 luni, se transferă Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor şi constituie venituri la bugetul de stat.
În situaţia în care, cu prilejul verificărilor se constată că cele declarate de solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu corespund realităţii şi se apreciază că sunt indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, organul constatator are obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală (art.30 alin.5 din O.U.G. 70/2011).
Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei (art. 33 alin.1 lit.e din O.U.G. 70/2011).
Precizări
În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.
În sezonul rece 2019 – 2020 formularul de cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolierii este unic.

14.01.2020 Datele se actualizează..

Adio ghisee.. poftiti la masa !

ghișee la casa de pensii, desființare, ministrul muncii, Victoria Violeta Alexandru, pensionari în picioare, funcționari pe scaun, reorganizare;

Obiective nationale

Începutul de an 2020 aduce cu sine multe obiective pentru casele de pensii, de la revizuiri, recalculări, implementare de softuri și reorganizare. Imediat după preluarea guvernării, primministrul LUDOVIC Orban a anunțat un amplu program de restructurare a ministerelor, dacă doriți, un ”regim dietetic” prin care ministerele să devină mai suple și mai mobile.

Ministerul Muncii

Cum era de așteptat nici ministerul muncii nu putea face excepție de la ”dietă” astfel că ministrul muncii Doamna Violeta Victoria Alexandru a început un program de revigorare a ministerului din care nu putea lipsi ..Casa Națională de Pensii. Ei bine după o analiză a activității și a organigramei sau descoperit o serie de inserții în organigramă care, din declarațiile guvernantei, se cam dublau la CTC ( control, avizare, etc) și deloc la operare. Astfel că a luat decizia să simplificie schema de personal și nu s-a oprit aici dorind ca reorganizarea caselor de pensii să continue și la nivelul de deservire a pensionarilor.

adio ghișee

M-a uimit ca, in continuare, pensionarul in baston trebuie sa stea cu spatele inconvoiat ca sa poata sa vada ochii functionarului printr-o usita mică pusă la o inaltime la care spatele sau este foarte inconvoiat”, a declarat ministrul Muncii la Digi24.

Ar trebui sa stea pe picior de egalitate, la o masa, spre exemplu, fara niciun zid intre ei, amandoi in aceeasi pozitie in care sa poata vorbi de la egal la egal, cu hartiile pe masa. Lucrurile sa fie transparente, nu intr-o relatie functionar-pensionar. Am sa fac un gest firesc, am sa cer caselor de pensii din Bucuresti sa reamenajeze spatiile fara investitii substantiale, ci montand o masa.

Deși această reamenajare interioară este o propunere ce va fi înaintată spre analiză responsabililor locali pentru un răspuns legat de spațiu și costuri cred că nu trebuie uitate două realități: postura în care se vor afla angajatul casei de pensii și pensionarul nu va schimba calitatea serviciului și mai ales cum se vor rezolva situațiile conflictuale.

Noua situație ar arăta ca și cum până acum pensionarii erau primiți în stațiuni balneoclimaterice cu hoteluri de 2-3 stele și meniu restrâns etc, iar de mâine vor avea parte de servicii ALL INCLUSIVE .

Vom avea case de pensii cu 3-4 stele ?

01.02.2020 prima reamenajare

Începtul lui Făurar aduce pensionarilor din București primele schimbări la față sau mai bine zis primele așezări față-n-față.

Ministrul muncii Victoria Violeta Alexandru a reușit să aplice planul de reamaneajare a spațiilor de primire a pensionarilor și a publicat pe propria pagină de socializare imagini cu noua față a unei case de pensii din București însoțită de mesajul :

„Oameni buni, se poate!

Nu vă pierdeți speranța. Putem schimba lucrurile în România. Da, cu multă trudă, cu atacuri din partea celor care ar vrea să țină România în loc.

Foto 1 – casă de pensii din București acum 2 săptămâni.

Foto 2, 3,4 – casă de pensii din București astăzi.

Aceasta sunt eu: las rezultate acolo unde muncesc.

Fără ziduri. Masă la care se așează atât pensionarul cât și funcționarul. De la egal la egal. Cu bonuri de ordine.

Urmează alte probleme rezolvate. Aveți încredere

Deci ce pensie doriți să primiți stimate domn ? Vă mai pot ajuta cu ceva ? ”

IOAN Covaciu

Actualizat la 01.02.2020 lapensie.ro

Recalcularea pensiilor a prins viteza

recalcularea pensiilor, legi speciale. contestații, revizuiri, actualizare stagiu de cotizare, 42127 dosare intarziate.

Legislație

Legisația sistemelor publice de pensii, din mai toată lumea civilizată, a cunoscut și cu siguranță va cunoaște reforme. România nu putea face excepție, trecerea de la dictatură la democrație a însemnat intrarea untr-un proces de transformări sociale greu de prezis în 1990. Legislația pensiilor cunoaște an de an un asalt de necrezut, o medie de cca 20 de acte proiecte de lege sunt depuse anual în parlament din care multe ajung legi și mai toate cer ..recalculare. Așa e face că de la Ordonanța 100/2008 recalcularea pensiilor care conțin și activitate în grupe superioare de muncă nu s-a terminat nici azi. Trecerea de la sistemul de calcul al pensiilor retributiv, aplicarea unui procent asupra salariului mediu pe ultimii 10 ani la calculul contributiv( Legea 19/2000) , prin valorificarea tuturor veniturilor fiscalizate cu CAS ( 2005) a însemnat o nouă recalculare. În 2010 am trecut la sistemul UNITAR de pensii ( au intrat în hora și militarii ), deci o nouă recalculare pentru noii veniți. În 2015 s-a revenit ..militarii au primit o lege proprie ..altă recalculare altă legislație..și tot așa. Poate s-a observat .. despre recalcularea pensiilor comunitare nu am amintit.

42127 întârziate

Ultima recalculare, mult trâmbițata de fostul ministru Marius Budăi, motivată prin Legea 221/2018 , trebuia să se încheie în Septembrie 2019. Sigur că nu a crezut nimeni că de această dată recalcularea se va finaliza ..”la zi”. În 30 Septembrie am fost ”asigurați” de către ministrul PSD că recalcularea e cam gata, numai că au apărut voci ale pensionarilor care susțineau că nu e așa.. recomndarea ministrului a fost că dacă unii constată că nu le-a fost acordat dreptul cuvenit ..pot depune cereri la casa de pensii. Schimbarea guveernării a adus cu sine un rezultat: 42127 dosare nrezolvate bîn Noiembrie 2019.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale Victoria Violeta Alexandru

Redau mai jos comunicatul ministerului muncii:

Comunicat de presă

Numărul dosarelor de recalculare a pensiilor întârziate a scăzut cu 50% în doar 2 săptămâni

Numărul dosarelor de recalculare a pensiilor care înregistrau întârzieri a scăzut la jumătate în ultimele 2 săptămâni, adică din momentul în care Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta Alexandru, a solicitat Casei Naționale de Pensii Publice situația întârzierilor.

Astfel, dacă în 15.11.2019 erau 14.452 de dosare cu termene mult depășite față de cele 45 de zile prevăzute în lege, în prezent mai sunt în această situație 8.767 de dosare.

În ceea ce privește numărul total de dosare de recalculare nesoluționate, precizăm că astăzi, la nivel național, sunt în lucru 22.937 de dosare, față de 42.127 în 15.11.2019.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a arătat că există localități în care nu mai sunt dosare de recalculare întârziate, dar persistă o problemă serioasă în Alba, județ care înregistrează 43% din numărul total de dosare restante. Demnitarul a explicat că în acest județ există o problemă de corupție în care au fost implicați mai mulți angajați, dar că această situație trenează de 5 ani. În acest context, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta Alexandru, a anunțat că urmează să clarifice situația managementului în vederea reducerii numărului încă mare de dosare întârziate: 3.771 din 8.767 înregistrate la nivel național.

Domnia sa a mai precizat că probleme sunt și în București, având în vedere că 20% din cifra restanțelor provine din Capitală.

”Lucrurile merg într-o direcție bună, dar suntem departe de ceea ce eu îmi doresc să se întâmple. Revin la dumneavoastră în 2 săptămâni, după ce voi ține în continuare în atenție modul în care se recuperează restanțele.  Dorința mea este să se ajungă exclusiv la situații excepționale, pe care sunt dispusă să le discut cu casele locale de pensii, ca să înțelegem cauzele. Mesajul meu este clar: nu încetinim ritmul, nu ne oprim, trebuie să ajungem la o reducere aproape de 0 și care să ne aducă în situația de a clarifica exclusiv cazurile excepționale. Eu cred că până la sfârșitul anului vom avea o situație clară asupra acestor situații care necesită o documentare suplimentară. Le anticipez a fi legate de anumite perioade de activitate în străinătate a persoanelor.”, a declarat Violeta Alexandru.

Demnitarul a mai anunțat că în ședința de Guvern de astăzi va atrage atenția asupra faptului că este nevoie de suplimentarea fondurilor la Casa Națională de Pensii Publice pentru a permite plata pensiilor care rezultă în urma recalculării.

”Faptul că am cerut respectarea termenului legal și m-am implicat personal pentru a cere  periodic situații privind modul în care se lucrează și modul în care se recuperează întârzierile, mi-a arătat o situație pe care o voi prezenta azi în ședința de Guvern. Este vorba de generarea, prin încheierea dosarelor de recalculare, a nevoii de a primi fonduri suplimentare în vederea acoperirii acestor costuri. Înclin să cred că problema, fiind cunoscută de mai multă vreme, pentru că sunt plăți întârziate de jumătate de an, de trei sferturi de an, de peste un an, a fost de fapt o strategie deliberată de prelungire a perioadei recalculării acestora, tocmai pentru că urmează să fie implicații financiare, pe care PSD nu a dorit să și le asume. Vreau să asigur toate persoanele care astăzi primesc decizii în urma procesului de recalculare că vor primi sumele la care au dreptul și că le voi reprezenta interesele legitime, astăzi, în ședința de Guvern. Voi solicita suplimentarea bugetului Casei Naționale de Pensii în vederea trimiterii banilor pe care îi merită pensionarii”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, demnitarul a anunțat că, începând de luni, va cere directorilor caselor de Pensii să își afișeze numărul de telefon pe site-urile instituțiilor, astfel încât să poată prelua sutele sesizări pe care pensionarii le fac acum Ministrului.

”Aceasta este o măsură prin care încerc să responsabilizez, pentru că avem în continuare o problemă de management. Dincolo de limitările sub aspect tehnic, dincolo de problemele de infrastructură pe care le rezolv, în paralel cu efortul pe care îl vedem astăzi, avem și o problemă de atitudine, avem și o problemă de mod de comunicare cu aceste persoane, cu modul în care explicăm acestor pensionari care sunt cauzele pentru care anumite termene sunt întârziate. Am foarte multe semnale de la pensionarii din București, care sunt tratați total nepotrivit de reprezentanții caselor locale și în aceste condiții mă folosesc atât de pârghiile instituționale, cât și de vizite inopinate.”, a avertizat Ministrul Violeta Alexandru.

În același timp, domnia sa a făcut apel la președintele, încă în exercițiu, al Casei Naționale de Pensii Publice să își lămurească situația, amintind că acesta a intrat în concediu medical imediat după numirea sa în funcția de ministru, iar acest lucru îngreunează accesul la explicațiile de care ministrul are nevoie pentru a înțelege cauzele disfuncționalităților din sistem.

Totodată, demnitarul a anunțat că are în vedere înlocuirea din funcție a președintelui CNPP. sursa :mmuncii.ro

IOAN Covaciu 12.01.2020

2020-Stiri pe scurt

Vă mulțumesc încă o dată, domnule Covaciu, pentru toate răspunsurile pe care mi le-ați dat. Cu siguranță am să recomand serviciile dvs. și altor  persoane interesate. (03.01.2020 Simona W. Cluj-Napoca)

La început de an și pentru un bun început trebuie să fi corect și la timp informat. Mai jos sunt câteva informații care te vor ajuta șă ști ce ai de făcut în fiecare situație sau de ce pensia ta va crește. Ulterior vom publica informații legate de stațiuni balneoclimaterice, ajutoare, indemnizații sau alte beneficii pe care le au inclusiv pensionarii care își primesc pensiile din alt state. Îți doresc un călduros La mulți ani și o pensie cât mai luungă !!

Plata pensiei

Anul 2020 vine cu o întârziere a plății pensiilor. Întârzierea va afecta doar pensionarii care își încasează pensia prin Poșta Română.
Plata pensiilor se face în mod curent de către poștași în perioada 1-15 a lunii, cum în prima luna din an zilele lucrătoare încep din 6 este de la sine înțeles că primele pensii se vor încasa efectiv din 8 ianuarie, fapt ce va duce la un termen de finalizare care se va putea prelungi până la 27 sau 28 ianuarie.
Pentru cei care primesc pensii comunitare din Italia este de reținut că pensiile se plătesc în prima zi lucrătoare a băncilor la care au conturile.

Cumul pensie salariu

Una din măsurile luate de actualul guvern de a reduce deficitul bugetar, în așteptarea unei creșteri istorice a pensiilor din România, este reducerea cheltuielilor bugetare prin interdicția cumului pensiei cu venituri de natură salarială provenit din sectorul bugetar sau companii cu capital majoritar de stat. Execepțiile sunt pentru însoțitori persoanelor cu handicat și a invalizior, etc desigur nu putea să nu intre în categoria excepțiilor și ”aleșii”.
Cei care se află în situația de a fi angajat în sistemul bugetar și în același timp pensionare va avea posibilitatea ca în 15 zile să aleagă unul dintre venituri. Astfel încetarea raporturilor de muncă sau suspendarea plății pensiei vor fi cele două oțiuni sau a III-a va însemna transferul activității profesionale în afara celeui care nu permite cumulul pensiei cu salariu.

Cotizația minimă

Pentru cei care au încheiat un contract de asigurare socială cotizația minimă în 2019 a fost de 520 lei. Valoarea cotizației minime este stabilită la 25% din salariul minim pe economie. Cum de la 01.01.2020 salariul minim crește la 2230 lei, valoarea cotizației minime va fi 558 lei. Pentru a afla care efectul, cotizării la sistemul public cu o cotizație minimă, asupra pensiei scrieți la contact@lapensie.ro.

Majorare pensii

Conform legii 127/2019 pensiile vor crește cu 40%. Data de la care vor crește este stabilită a fi 01.09.2020 când valoarea punctului de pensie va crește de la 1265 lei la 1775 lei.

Indice de corecție

Anul 2020 aduce o creștere istorică a indicelui de corecție ( vezi art 170 din legea 263/2010) . Astfel acesta a crescut de la 1,2 cât era în 2019 la 1,41. Aceasta însemnă că toți cei care se vor pensiona, cel puțin până la 01.09.2020, vor avea o creștere a punctajului total realizat cu 41%. Detalii la contact@lapensie.ro sau consultanta@pensiata.ro .

Ajutorul de deces

Salariul mediu brut pe economie stabilit în bugetul de stat este 5429 lei fapt ce stabilește valoarea ajutorului de deces pentru asigurat la 5429 lei sau 2714 lei la celelalte categorii de solicitanți.

03.01.2020 Ioan Covaciu www.lapensie.ro

Restaurante dedicate pensionarilor recreate după modelul celor din cele 2 războaie mondiale.

Un restaurant ce va recrea atmosfera din cantinele ce ofereau mâncare populației în timpul celor 2 războaie mondiale va fi deschis pentru pensionarii din Liverpool. Ospătarii vor servi mâncăruri specifice din timpul celor două războiae mondiale, 1914-1918 si 1939-1945, pe o perioadă cuprinsă întrr Februarie si Mai.
Misiunea de bază a acstui tip de restaurant va avea ca principală țintă pensionarii cu venituri mici care sunt expuși rsicului de malnutriție scrie theguideliverpool.com;
Muzica ambientală va fi de asemenea specifică acelor perioade iar pentru cei care vor și pot să danseze este asigurat un spațiu de dans.
Cantinele sociale au existat in număr de peste 2000 mai ales în timpul celui de al doilea război mondial.

Restaurante dedicate pensionarilor recreate după modelul celor din cele 2 războaie mondiale.

Chiar dacă reastaurantul va avea un specific retro, dineul nu va mai fi format doar din legume si o bucată de carne sau o supă fiind unul mai bogat și dedicat funcție de afecțiunile pensionarilor.


Pensionarul care a sculptat bustul lui Eminescu în ..zăpadă

Dacă ziua de 15 ianuarie, ziua naşterii poetului Mihai Eminescu, este marcată, începând din 2011, în fiecare an, ca Zi a Culturii Naţionale, și în România, dar și în Republica Moldova, prin organizarea a numeroase evenimente, iată că poetul național poate fi omagiat și la nivel individual.

Este ceea ce a făcut un pensionar din Galați, Petru Dariem în  curtea interioară a unor blocuri din cartierul Micro 21. La cei 77 de ani ai săi, pasionat fiind de sculptura în zăpadă și gheață, el dorește să ofere o lecție inedită de istorie pentru copiii din cartierul în care locuiește.

Petru Darie realizează în fiecare iarnă cel puţin o statuie din zăpadă şi gheaţă, scrie mediafax.ro. Sculptorul de 77 de ani spune că prima „operă” în zăpadă a realizat-o în urmă cu aproape 40 de ani şi că a reuşit să aloce mai mult timp pasiunii sale după ce a devenit pensionar.

Zilele trecute, el s-a apucat de treabă şi, pentru că se apropie ziua poetului naţional, a decis să facă un bust al lui Mihai Eminescu.

„Bustul lui Eminescu l-am făcut prima dată acum 45 de ani, undeva în valea oraşului, avea fetiţa trei ani, se juca în curte cu zăpada, cu copii de vârsta ei. Pe lângă ei m-am apucat să fac un om de zăpada. Până la urmă am zis hai să-l fac pe Eminescu. Când am ieşit la pensie, aveam mult timp liber şi m-am gândit să mă apuc din nou de sculptat în zăpada. Îmi place, mă simt liber atunci când modelez zăpada. Trebuie să recunosc că atunci când creez sunt inspirat şi de versurile marelui poet. Preferatele mele sunt poeziile Pe lângă plopii fără soţ sau Luceafărul”, a explicat sculptorul amator, Petru Darie, potrivit mediafax.ro.

Statuia are ataşat şi un steag pe care scrie „TRĂIASCĂ NAŢIA ROMÂNĂ”. Vecinii i-au fost, ca de obicei, alături lui Petru Darie şi l-au ajutat şi încurajat să iasă din pana de inspiraţie. Pentru locatarii din zonă, statuia lui Eminescu din zăpadă a devenit o tradiţie.

De 6 ani bărbatul cu mâini de aur, fost tâmplar, transformă parcarea din fața blocului într-un mic muzeu al figurilor de zăpadă, relatează și știri.tvr.ro.

De-a lungul anilor, a făcut din omăt și operele lui Brâncuși sau busturi ale unor mari personalități, potrivit sursei citate.

Până pe 24 ianuarie artistul intenționează să realizeze tot din zăpadă și bustul lui Alexandru Ioan Cuza pe care să-l așeze lângă cel al lui Mihai Eminescu. Sursa clasicradio.ro .

TRANSPORT FEROVIAR CU TARIF REDUS

50% reducere tarif la transportul asigurat de CFR pentru pensionari si membrii familiei (soț, soție).

Pensionarii beneficiază de 50% REDUCERE la călătoria pe calea ferată conform legii nr. 147/2000.

Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, anual, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio sau interregio clasa a 2-a.

FREEFOTO.COM

De aceste facilităţi la transportul pe calea ferată beneficiază şi soţul sau soţia, după caz, cu încadrare în numărul total de călătorii la care are dreptul titularul. Soţul sau soţia poate călători singur(ă) sau împreună cu titularul.

În situaţia în care călătoreşte singur(ă) la verificarea legitimaţiilor de călătorie va prezenta actul de identitate propriu şi talonul special de călătorie al titularului. Titularul călătoriei va prezenta la verificarea legitimaţiilor de călătorie actul de identitate şi talonul special de călătorie propriu.

Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza taloanelor speciale care sunt nominale, netransmisibile şi anuale şi a achitării a 50% din tariful de transport tren regio, interregio, clasa a 2-a, după caz.

În cazul când se asigură loc rezervat se achită integral tichetul de rezervare.

Talonul special este format din corpul talonului, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple. Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul în care călătoria începută cu un tren va continua cu un tren de rang superior sau în cazul continuării unei călători întrerupte cu tren de rang superior.

Talonul special de călătorie cu care beneficiarul călătoriilor gratuite se legitimează în mijlocul de transport este talonul de pensie din luna emiterii taloanelor speciale de călătorie .

Călătoria la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare. (cfrcalatori.ro)

Botoșani , știri nedorite

Tragediile se țin lanț de bătrâni în fiecare iarnă, fie din cauza focului a frigului sau bolilor (gripa). Cu siguranță dacă nu erau singuri multe din tragedii nu s-ar fi produs.

Ianuarie 2019
Doi bătrâni din judeţul Botoşani au sfârşit tragic în propria locuinţă. Aceştia au îngheţat pur şi simplu de frig în casa neîncălzită. Incidentul a avut loc în urmă cu două zile în localitatea Vorniceni. Cei doi botoşăneni, soţ şi soţie, aveau în jur de 62 de ani. Din cauza gerului din timpul nopţii dar şi a lipsei de încălzire din casă, cei doi au intrat în şoc hipotermic. Au fost găsiţi abia a doua zi dimineaţă de fiul acestora venit în vizită. Bărbatul era deja mort, iar femeia se afla în comă. Bărbatul a sunat la 112, iar bătrâna a fost luată cu ambulanţa şi dusă iniţial la spitalul din Săveni apoi la Spitalul Judeţean din Botoşani. În ciuda eforturilor medicilor femeia şi-a pierdut viaţa, mai ales că suferea şi de alte afecţiuni. Este al şaselea caz de moarte prin hipotermie, din această iarnă, la Botoşani. (adevărul.ro )

Decembrie 2018: Echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani s-a deplasat la locuința din Bucecea, însă nu s-a mai putut face nimic pentru femeia în vârstă de 80 de ani. Bătrâna a fost găsită acoperită de zăpadă în curtea casei.

Noiembrie 2018 .Un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Plopenii Mici, comuna Ungureni, s-a soldat cu moartea proprietarei, aceasta fiind găsită de pompierii veniți să stingă flăcările.

La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Săveni, pompierii voluntari din comună și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Din nefericire, proprietara casei, o bătrână în vârstă de 80 de ani, a fost găsită decedată în bucătărie, aproape de ușa de la intrare. Potrivit datelor ISU Botoșani, incendiul, care se manifesta doar în camera în care a fost găsită femeia, a fost generat, cel mai probabil, de un jar căzut din sobă pe materiale combustibile. 

Tragedia vine la câteva zile după ce un bărbat, în vârstă de 70 de ani, a murit în condiții similare. Incendiul a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o locuință din comuna Todireni. Bărbatul, care a rămas peste noapte în casa părintească, a fost găsit decedat în interiorul locuinței, aproape de ușa de la intrare. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că și incendiul de la Todireni s-a produs, cel mai probabil, din cauza unui jar căzut din sobă pe materiale combustibile. (botosani.ro)

Pensionar în România

În România, un locuitor din trei este pensionar sau de vârsta a III-a, mai mult de 5 milioane de români sunt acum plecați temporar sau cu puține șanse să mai revină în țară. Practic nici cele mai mari asupriri pe care le-a suportat neamul românesc (din vestul apropiat sau estul vast, sudul de peste Marea Neagră) nu a reușit să videze țara mai mult decât ”tranziția” lui Iliescu sau ”iubirea de țară și popor” a urmașilor lui. Statistica arată că sunt peste 5 miloane de pensionari la care se mai adaugă aparatul administrativ angajații în sectorul privat și cei care sunt înscriși în sistemul bugetar, completați cu cei care au renunțat la educație completând diferența pînă la sau spre 20 de milioane de suflete. Urmare suntem prezenți la răsăritul soarelui în România cca 15 milioane, din care peste 5 milioane sunt cu statut de pensionar.

Unde trăiesc pensionarii ?

În mare majoritate ocupă zonele rurale, zone în care tinerii de peste 20 de ani se regăsesc în număr mic deoarece imediat ce absolvă studiile primare i-au calea aglomerărilor urbane în cătarea unui loc de muncă, pentru o șansă la o viață mai bună. Astfel că viața tradițională legată de glie o duc puțini dintre tineri, populația comunelor de altă dată, scade iar unele sate sunt depopulate sau chiar pe cale de dispariție. Parte dintre pensionarii din orașe i-au calea zonelor de periferie sau chiar a satelor dar cei mai mulți dintre cei care au locuit in zona urbană continuă să muncească part time sau în activități sezoniere și foarte puțini dintre ei continuă activitate de bază după împlinirea vârstei de pensionare. Nu puțini, au ajuns să-și trăiască bătrânețile alături de copii sau nepoți prin țările în care aceștia au ales să muncească, în mare parte: Italia, Spania, Grecia, Canada, SUA sau Franța, lumea largă (cumplit !!!).

Sănătatea lor …

Speranța de viață este diferită și are în parte două sau chiar trei cauze. Zona de centru-vest, capitala și marile orașe asigură condiții de trai și o cultură ce ridică ușor speranța de viață față de zona de sud sau est unde cultura locală și tradițiile erodează mai repede starea de sănătate. Ca o regulă generală se constată ca fiind principale cauze reumatismul și osteoartrita ce afectează una din două persoane și durerile de spate. Femeile sunt mai preocupate de probleme comune și de depresie, în timp ce bărbații au mai multe boli cardiovasculare și diabet.

Activitățile pensionarilor

Mare parte dintre pensionarii noștri muncesc în agricultură sau activități asociate acesteia iar în mediul urban continuă să muncească asiduu cât timp mai au copii în casă mai cu seamă. Iarna femeile lucrează, e adevărat în număr mai redus ca în anii anteriori anului 1990, la războaiele de țesut sau croșetat. Între timp se mai regăsesc ca fiind îngrijitoare la domiciliul vârstinicilor din occident. Timpul pensionarilor care au o pensie decentă în România este împărțit între citit presa, vizionarea TV și somn. Activitatea fizică, în general nu o depășește pe cea a persoanelor active.

Mai lucrează ?

În România valoarea pensiilor nu prea lasă loc de odihnă unui pensionar care trebuie să se gospodărească singur. Dacă în timpurile trecute structura locatarilor unei case era compusă din bunici, copii, nepoți și chiar strănepoți într-o schemă de într-ajutorare reciprocă, acum s-a produs o schimbare pentru care tradițională familIe nu a avut timp de adaptare. Mulți sunt în situația de a-și abandona stilul de viață și a începe experiențe noi de viață la o vârstă înaintată în culturi diferite ( Grecia, Italia, Spania, Franța , etc) numai de dragul copiilor și a nepoților. Cei mai mulți muncesc în zona rurală mai ales în creșterea animalelor și a păsărilor până la ultima suflare( să ne fie RUȘINE !). În zona urbană muncesc part-time. După vârsta de 70 ani numărul lor scade foarte mult, mai ales că economia României nu lasă locuri vacante pentru acestă vârstă. Ocupații în care pensionarii pot fi găsiți sunt: administratori de bloc, contabili, juriști, medici, agricultori, agenți de vânzări, activități din domeniul artistic, mas-media, etc.

Nivelul de trai

Numărul celor care își permit vacanțe independente de programele sociale nu este mare raportat la masa pensionarilor, dovadă că nu există programe de acest gen în ofertele agențiilor de turism, excluzând turismul religios. Urmare sunt dependenți de oferta guvernamentală și în același timp o monedă de schimb în bătăliie electorale, o caracteristică a Europei de Est. În același timp se constată că nivelul de trai nu este asigurat de valoarea pensiilor ci mai degrabă de faptul că sunt proprietari de locuințe și că în marea majoritate au reușit să-și creeze economii, fapt ce îi transformă în bază de sprijin pentru copii sau nepoți. Desigur acest material reprezintă un mic din marele necunoscut trăit de cei care au asigurat continuitatea cu bunele și neajunsurile vieții de zi cu zi în cultura și tradițiile noastre într-un areal în care nu am fost dirijori.

Datele se actualizează…

Cum se acordă biletele de tratament balnear ?

Criterii de acordare a biletelor de tratament:

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 1. pensionar al sistemului public de pensii;
 2. asigurat al sistemului public de pensii;
 3. beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

De asemenea, pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenta unei afectiuni medicale care sa necesite tratament balnear, in conformitate cu prevederile legale.

1. Pentru pensionari cu suportarea unei contributii individuale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Tipul de pensie de care beneficiaza solicitantul: pensie de invaliditate, pensie limita de varsta, pensie anticipata sau pensie de urmas;
 • Cuantumul – valoarea pensiei.

2. Pentru asigurati cu suportarea unei contributii individuale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Nivelul castigului salarial brut/soldei brute/venitului brut, realizat lunar conform O.U.G. nr. 82/08.09.2010, cuantumului ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, venitului lunar /asigurat, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

3. Bilete de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi in baza unor legi speciale sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie de care beneficiaza.

4. Bilete de tratament, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza legii nr. 488/2006 sunt:

 • Daca solicitantul a beneficiat sau nu de bilet de tratament in ultimii 2 ani;
 • Gradul de handicap al solicitantului;
 • Cuantumul veniturilor realizate (pensie+indemnizatie alte prestatii prevazute de legi speciale+venituri realizate/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor Casei Judetene de Pensii.

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea unui bilet de tratament?

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plata a pensiei (original sau copie);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original);
 • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).
http://www.freefoto.com

Eliberarea biletului de tratament

In functie de categoria de beneficiari, solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente, dupa caz:

A. Persoanele beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 precum si a Legii nr. 189/2000:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Cuponul – mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Hotarare a comisiei de aplicare a prevederilor legii speciale al carei beneficiar este solicitantul – copie;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

B. Beneficiaza de drepturi stabilite prin legea nr. 44/1994, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Legitimatie de veteran de razboi, vizata la zi – copie;
 • Cuponul – mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

C. Beneficiari de drepturi stabilite in baza prevederilor Legii nr. 49/1999, privind pensiile I.O.V.R, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Cuponul – mandat postal de plata a pensiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

D. Asiguratii in baza contractelor individuale de munca si care isi desfasoara activitatea in locurile de munca din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca lucreaza intr-un loc de munca dintre cele prevazute mai sus;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

E. Pensionarii de invaliditate carora li s-a prescris tratament balnear prin programul individual de recuperare:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Cuponul – mandat postal de plata a indemnizatiei din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Programul individual de recuperare- original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

F. Persoanele detinatoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit Ordonantei de urgenta nr. 102/1999 pentru protectia speciala si integrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea nr. 519/2002:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Certificat de persoana cu handicap, emis de Comisiile de expertiza medicala ale persoanelor cu handicap pentru adulti;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

G. Pensionarii sistemului public de pensii care sufera de anumite afectiuni pentru care li s-a recomandat tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Cuponul – mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

H. Asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear) care sufera de anumite afectiuni pentru care li s-a recomandat tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Adeverinta salariu, pentru persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici, precum si persoanele ale caror drepturi sunt aimilate acestora sau Cupon – mandat postal pentru indemnizatia de somaj, din luna precedenta celei in care incepe sejurul in statiunea solicitata;
 • Adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza de contract de asigurare sau declaratie de asigurare, din care sa rezulte veniturile salariale lunare sau, dupa caz, veniturile asigurate;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

I. Copii minori beneficiari de pensie de urmas. Acestia pot beneficia de tratament balnear numai insotiti de parinti sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al copilului, in varsta de peste 14 ani – copie sau Actul de nastere al copilului, in varsta de pana la 14 ani – copie;
 • Cuponul – mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale parintelui, sau dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.

J. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau dupa caz, persoana care afost numita tutore, i-a fost icredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul il insoteste pe minor la tratament;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

K. Copii majori beneficiari de pensie de urmas:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;    
 • Cuponul – mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

L. Copiii minori asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii, daca ii insotesc pe parintii indreptatiti la tratament balnear si fac dovada frecventarii invatamantului preuniversitar organizat conform legii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului – copie;
 • Actul de identitate al copilului insotitor, in varsta de peste 14 ani  copie sau Actul de nastere al copilului insotitor, in varsta de pana la 14 ani – copie;
 • Dovada frecventarii invatamantului preuniversitar (adeverinta) – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale parintilor.

M. Copii minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, daca ii insotesc pe titularii de bilet de tratament balnear (cel care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sua dat in plasament) si fac dovada frecventarii invatamantului preuniversitar organizat conform legii:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului – copie;
 • Actul de identitate al copilului insotitor, in varsta de peste 14 ani – copie sau Actul de nastere al copilului insotitor, in varsta de pana la 14 ani – copie;
 • Dovada frecventarii invatamantului preuniversitar (adeverinta) – original;
 • Actul doveditor al incadrarii copilului minor in una din situatiile mentionate( adoptie, incredintare sau dare in plasament) – copie;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament.

N. Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public de pensii, daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si sufera de anumite afectiuni si nu se incadreaza in categoria pensionarilor sau asiguratilor prevazuti de Legea nr. 19/2000:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat si nu obtine venituri;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata. Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale sotului / sotiei.

O. Insotitorul pensionarului de invaliditate gr. I, asistentul personal / insotitorul pensionarului sau asiguratului sistemului public de pensii, cu handicap grav sau accentuat, numai daca il insoteste pe acesta la tratament balnear:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate al solicitantului – copie;
 • Decizia de incadrare in gradul I de invaliditate a persoanei insotite – copie sau Certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat, emis de autoritatea competenta, a persoanei insotite – copie;
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca insotitorul sau, dupa caz, asistentul personal este desemnat sa-l insoteasca la tratament balnear; Documentele prevazute mai sus se depun o data cu cele ale pensionarului de invaliditate gr. I sau ale persoanei incadrate intr-o categorie de handicap grav sau accentuat.

P. Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic – original ;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

Q. Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu CNPAS, casele teritoriale de pensii si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata.

R. Pensionarii sistemului pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si pensionarii sistemului pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor:

 • Cerere de acordare a biletului de tratament;
 • Actul de identitate – copie;
 • Cuponul – mandat postal de pensie din luna anterioara celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitate – original;
 • Recomandare medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant pentru afectiunea care necesita tratament balnear in statiunea solicitata

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:

 • a) atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
 • b) atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;
 • c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

Ianuarie 2019.

Datele se actualizează..

Pentru orice alte detalii întreabă aici sau scrie la contact@lapensie.ro .